کاشیکاری نظری

قراردادخانه کارگر

کاشیکاری نظری

دستمزد ۱۰% تخفیف

آدرس: امجدیه روبه روی ورزشگاه ۱۵خرداد پلاک ۱۶۶

شماره تماس: ۰۹۱۰۰۱۸۱۱۰۱