شرکت تعاونی زنگان شفا

شرکت تعاونی زنگان شفا

تخفیف برای اعضا

عسل با ساکارز۲درصد ویژه اعضای خانه کارگر ۱۹۵۰۰۰ تومان
عسل با ساکارز۳درصد ویژه اعضای خانه کارگر ۱۶۰۰۰۰ تومان
عسل با ساکارز۵به بالا ویژه اعضای خانه کارگر ۱۳۰۰۰۰ تومان

شماره تماس:۰۹۳۹۴۱۱۱۸۰۶

آدرس: خیابان فردوسی شرکت تعاونی زنگان شفا