مجتمع آموزش فنی وحرفه ای صدرا

مجتمع آموزش فنی وحرفه ای صدرا
تخفیف ۳۰ رصد
تخفیف ۳۵ درصد درصورت حضور ۲نفر از یک خانواده
کلیه رشته های الکترونیک،تاسیسات،عمران،مدیریت صنایع،امورمالی وبازرگانی،خدمات آموزشی،فن آوری اطلاعات،گردشگری،هتلداری،بهداشت وایمنی،خدمات تغذیه وارائه دیپلم معماری،حسابداری،کامپیوتر،هتلداریوگردشگری

نشانی : دروازه ارک خیابان طالقانی نبش کوچه مستشیری
شماره تماس مدیریت:
۳۳۳۳۴۷۷۱

۳۳۳۳۰۳۲۰