آزمون پایان ترم اولین دوره آموزش چرتکه خانه کارگر

آزمون پایان ترم اولین دوره آموزش چرتکه خانه کارگر با زحمات قابل تقدیر خانم پرویزی برگزار شد
رتبه اول :نرگس ایمانی و یسنا صیدی
رتبه دوم:پارسا بوشی و محمد محمدی
رتبه سوم:شقایق عباسی ،سبحان عبدالهی،سمانه قدم خیر
برای کلیه دانش پژوهان و استاد گرانقدرشان آرزوی موفقیت وسعادت روزافزون دارم