مجموعه گردشگری باغ عروس

قرارداد جدید خانه کارگر زنجان

مجموعه گردشگری باغ عروس

تخفیف ۵ درصد در سفارشات غذا  تخفیف ۱۰درصد در ورودیه تالار

نشانی : کلیومتر ۲ جاده قدیم زنجان _ ابهر نرسیده به ایران ترانسفو

شماره تماس ۰۹۱۲۱۴۱۸۱۲۱ آقای صحافی