جلسه دبیر اجرائی خانه کارگر استان زنجان با‌رئیس‌ و‌ مدیربیمارستان‌امام‌حسین (ع)

جلسه دبیر اجرائی خانه کارگر استان زنجان با‌رئیس‌ و‌ مدیربیمارستان‌امام‌حسین (ع) در محل دفتر ایشان و صحبت پیرامون اولین نشست فصلی کمیته بیمه و درمان خانه های کارگر سراسر کشور به میزبانی زنجان.شنبه ۶ مهر ۹۸