خدمات

خانه کارگر علاوه بر خدمات قانونگذاری و پیگیری مشکلات قشر عظیم کارگر خذمات رفاهیی نیز برای اسایش کارگران عزیز و خانواده محترمشان در نظر گرفته است

تعدادی هتل در شهرهای عمدتا توریستی متعلق به خانه کارگر با قیمتهای مناسب

همچنین شبکه بزرگ تخفیف سراسر کشور که از سایت www.workerhouse.ir قابل دسترس میباشد

لیست استراحتگاههای خانه کارگر و شبکه تخفیف مختص شهر زنجان در زیر معرفی گردیده اند

استراحتگاه های خانه کارگر

مراکز طرف قرار داد تخفیف خانه کارگر